Kiedy korzystamy z pomocy notariusza?

notarialne sprawy prawnik

Notariusz, to obok adwokata i radcy prawnego, kolejny zawód zaufania publicznego. Jest to osoba, która może potwierdzić autentyczność podpisu czy zgodność odpisów ważnych dokumentów z ich oryginałami. Przepisy mogą ponadto nakazywać, aby zawierana umowa miała postać aktu notarialnego. Stwierdzenia te mogą wydać się nieco enigmatyczne, jednak czynności zakres działań notariusza łatwo wyjaśnić na konkretnych przykładach.

Sprzedaż mieszkania.

Ponoć statystycznie każda osoba przyjemniej raz w życiu sprzedaje lub nabywała nieruchomość – mieszkanie, dom lub ziemię. Umowa między stronami sporządzana jest na piśmie, w postaci aktu notarialnego. Do jej podpisu dochodzi w kancelarii notarialnej, po jej uprzednim odczytaniu. Przed sporządzeniem umowy notariusz sprawdza dostarczoną dokumentację pod kątem dopełnienia wszelkich obowiązków, a jeśli dopatrzy się nieprawidłowości, zgłasza ten fakt odpowiedniej stronie, obligując do jej niezwłocznego uzupełnienia. Umowa sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego to gwarancja, że wszelkie aspekty transakcji są wykonane prawidłowo. Dodatkowo notariusz zadba przy tej okazji o wniesienie wymaganych deklaracji podatkowych oraz związanych z nimi opłat.

Warto również wspomnieć, warunkiem uruchomienia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości jest dostarczenie do banku podpisanego aktu notarialnego.

Najem mieszkania.

Wynajem mieszkania czy pokoju to sposób na dodatkowy zarobek. Jednak może zdarzyć się sytuacja, kiedy lokatorzy nie wykonują obowiązków wynikających z zawartej umowy najmu. Najczęściej jest to brak zapłaty określonego w umowie czynszu. Rozwiązanie takiej umowy to czynność skomplikowana, ponieważ interesy nawet nieuczciwych lokatorów chronione są prawem. Może zatem dojść do sytuacji, kiedy mimo braku zapłaty nie jest możliwe wcześniejsze, skuteczne rozwiązanie umowy i nakazanie opuszczenia lokalu przez te osoby.

Aby zapobiec takim przypadkom, warto zawierać umowę najmu okazjonalnego, jako skuteczniej chroniącą interesy wynajmujących. Istotą tej umowy jest notarialnie potwierdzona deklaracja najemcy, że w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy, ma on możliwość wyprowadzić się do wskazanego lokalu i zgadza się to uczynić. Dodatkowo, właściciel wskazanego mieszkania wyraża na to zgodę. Oba te dokumenty sporządzane są w kancelarii notarialnej.  Umowa najmu okazjonalnego stwarza możliwość zakończenia współpracy z nieuczciwymi najemcami.

Sporządzenie i otwarcie testamentu.

Niemal każda osoba posiada jakieś dobra, które mogą być dziedziczone. Krąg spadkobierców określony jest odpowiednimi przepisami, ale można również spisać testament, w którym zawarte będą dyspozycje przekazania majątku podmiotom lub osobom innym, niż wskazani w ustawie. Testament może być spisany odręcznie. Może również zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Jest on wówczas postrzegany jako bardziej wiarygodny i może potwierdzać fakt, że spadkodawca jest świadomy swoich działań i wydanych dyspozycji. Po jego śmierci następuje otwarcie testamentu. Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu może być potwierdzone w sądzie, lub przed notariuszem, o ile nie istnieją żadne okoliczności sporne lub testament nie jest podważany.

Warto podkreślić, że ilekroć istnieje potrzeba skorzystania z usług notariusza, ma on obowiązek wyjaśnić związane z daną czynnością kwestie prawne. Dzięki temu łatwiej zrozumieć zawiłości prawa nawet osobie nie mającej żadnej wiedzy w tym przedmiocie.

Podobne posty